Onderstaand treft u de algemene voorwaarden aan van PM Networking.

Wanneer u vragen of opmerkingen over onze voorwaarden heeft, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. We staan u graag te woord!

 


 

Datum deponatie: 8 januari 2005

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden zijn de navolgende begrippen, die telkens in de tekst van de Voorwaarden
aanvangen met een hoofdletter, als volgt omschreven:

1.0
PM Net is een handelsnaam van PM Networking

1.1
Diensten: de door PM Networking te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
adviseren, installeren, implementeren, opleiden en verhuren.

1.2
Goederen: de door PM Networking te leveren apparatuur en/of rechten op programmatuur alsmede overige producten.

1.3
Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of ander samenwerkingsverband die Goederen en/of diensten afneemt van PM Networking, dan wel met wel PM Networking een Overeenkomst aangaat of met wie PM Networking in onderhandeling is over een Overeenkomst met inbegrip van degene aan wie een aanbieding is gedaan door PM Networking.

1.4
Overeenkomst: iedere overeenkomst, hoe ook genaamd, tussen PM Networking en Opdrachtgever, alsmede elke wijziging en aanvulling daarop en de (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering daarvan.

1.5
PM Networking: Vennootschap onder Firma. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 34150665

1.6
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van PM Networking.

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden

2.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen PM Networking en (mogelijke) Opdrachtgever(s).

2.2
Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Opdrachtgever of derden zijn niet van toepassing en worden door PM Networking uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3
Afwijking van deze Voorwaarden of van een aanbieding of een Overeenkomst kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

2.4
Indien de Opdrachtgever geen eindgebruiker is en tussen hem en PM Networking een wederverkoop Overeenkomst of soortgelijke Overeenkomst bestaat dan zal PM Networking tijdens de duur van zodanige Overeenkomst steeds het recht hebben veranderingen aan te brengen en voorwaarden te wijzigen, voor zover die veranderingen en wijzigingen geen gevolgen hebben voor door PM Networking schriftelijk bevestigde opdrachten.

Artikel 3 – Aanbieding, opdracht en overeenkomst

3.1
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2
Elke aanbieding gaat uit van uitvoering van de Overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.3
Opdrachtgever is aan de door hem verstrekte opdracht gebonden; PM Networking is daaraan eerst gebonden nadat zij die opdracht schriftelijk jegens Opdrachtgever heeft aanvaard, danwel indien schriftelijke aanvaarding achterwege blijft door levering van de Goederen en/of Diensten. Door genoemde aanvaarding respectievelijk levering komt de Overeenkomst tot stand.

3.4
Annulering van een opdracht of voortijdige beëindiging van een Overeenkomst door Opdrachtgever is niet mogelijk, tenzij PM Networking de annulering of voortijdige beëindiging schriftelijk heeft aanvaard, in welk geval PM Networking het recht heeft 25% van de waarde van de overeenkomst respectievelijk de Overeenkomst (exclusief omzetbelasting) aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.5
PM Networking behoudt zich het recht voor (delen aan) een Overeenkomst aan derden uit te besteden of door derden in onderaanneming te laten verrichten.

Artikel 4 – Wederzijdse verplichtingen

4.1
PM Networking zal de Overeenkomst naar beste weten en kunnen (doen) uitvoeren. PM Networking zal Opdrachtgever steeds tijdig alle relevante Informatie verschaffen.

4.2
PM Networking spant zich in Opdrachtgever te wijzen op ongeschiktheid van of tekortkomingen in door of namens Opdrachtgever ter beschikking gestelde en/of voorgeschreven Goederen, Diensten en/of werkwijzen voor zover PM Networking deze kende of redelijkerwijze behoorde te kennen.

4.3
Opdrachtgever heeft PM Networking tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen verschaft en zal deze steeds verschaffen en voorts alle medewerking verlenen.

4.4
Opdrachtgever is gehouden het personeel van PM Networking en de door PM Networking ingeschakelde derden veilige en te allen tijde bereikbare en toegankelijke te (doen) verlenen tot de locaties waar, in het kader van de Opdrachtgever Goederen en/of Diensten worden geleverd en deze personen in staat stellen de levering in het kader van de uitvoering van de Opdrachtgever uit te voeren.

4.5
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor gebruik en toepassing in zijn organisatie van de door PM Networking te leveren Goederen en Diensten alsmede voor controle, beveiligingsprocedures en beheer. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever goederen en/of informatie ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de Overeenkomst noodzakelijke specificaties.

4.6
Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke goederen en/of informatie niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van PM Networking staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft PM Networking het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke prijzen en tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.7
Het is opdrachtgever niet toegestaan haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PM Networking.

4.8
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het (laten) maken van back-ups.

4.9
Het is niet toegestaan om aanstootgevende en / of kwetsende beelden en / of teksten te tonen of te verspreiden. De beoordeling of een beeld of tekst aanstootgevend en / of kwetsend is, is uitsluitend aan PM Networking. Indien Opdrachtgever dergelijke content niet verwijderd na sommatie van PM Networking, is PM Networking gerechtigd de dienstverlening eenzijdig stop te zetten.

Artikel 5 – Levering van goederen

5.1
Levering van Goederen vindt plaats bij Opdrachtgever. PM Networking deelt aan Opdrachtgever mede op welk moment het risico voor beschadiging en verlies van de Goederen over gaat op Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2
Transport, waaronder begrepen het laden en lossen, geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever, ongeacht in wiens opdracht transport plaats vindt of te wiens laste het transportrisico door vervoerder wordt gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3
Indien is overeengekomen dat Goederen op locatie van Opdrachtgever worden geleverd, geïnstalleerd en/of beproefd, zijn alle daarmee samenhangende werkzaamheden, ongeacht de aard daarvan, voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal voor eigen rekening op eerste afroep tijdig alle naar het oordeel van PM Networking nodig geachte hulp en ondersteuning, ter beschikking stellen.

5.4
PM Networking heeft het recht in gedeelten te leveren. Ter zake van (deel)leveringen heeft PM Networking voorts het recht om in gedeelten te factureren. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever in gedeelten zal afnemen (de zogenaamde afroep order) dan zal PM Networking de Goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever gedurende maximaal drie maanden opslaan. Na ommekomst van de periode van drie maanden, is Opdrachtgever gehouden (het restant) van de Goederen af te nemen, bij gebreke waarvan PM Networking gerechtigd is de Goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken

Artikel 6 – Levering van diensten

6.1
Levering van Diensten vindt plaats bij voltooiing van de dienst door middel van het ter beschikking stellen van het resultaat van de dienst aan Opdrachtgever. Het risico voor beschadiging of tenietgaan van resultaten van Diensten gaat over op Opdrachtgever zodra deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever komen.

6.2
Indien de levering van Diensten plaats vindt in fasen, kan PM Networking de uitvoering van Diensten behorende tot een volgende fase opschorten totdat de in de voorafgaande fase(n) geleverde resultaten van Diensten door Opdrachtgever schriftelijk zijn geaccepteerd.

6.3
Voor de levering van internet diensten, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) webhosting en domeinnaam registraties geldt er een opzegtermijn van 3 maanden voor de laatste factuurdatum, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Leveringstermijnen

7.1
Alle door PM Networking genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en worden zo veel mogelijk in acht genomen, maar verbinden niet.

7.2
Overschrijding van leveringstermijnen met een maxima van 6 maanden, door welke oorzaak dan ook, geeft Opdrachtgever geen recht op weigering van Goederen, opschorting van betaling, schadevergoeding, ontbinding of anderszins niet nakoming van enige verplichting zijnerzijds.

7.3
Wijzigingen van of uitbreiding op een Overeenkomst geven recht op aanpassing van genoemde termijnen.

7.4
Indien zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van een Overeenkomst belemmeren of vertragen en die niet aan PM Networking zijn toe te rekenen, is PM Networking gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8 – Prijzen en tarieven

8.1
De door PM Networking opgegeven prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de Overeenkomst bestaande factoren. Prijzen van Goederen zijn gebaseerd op levering vanaf magazijn en tarieven voor Diensten zijn exclusief reis- en verblijfskosten. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelastingen en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd zoals milieuheffingen, alsook exclusief installatiekosten, montagekosten en andere in verband met de levering te maken kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2
Prijzen en tarieven kunnen steeds worden aangepast. In geval van een Overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever periodiek te betalen bedragen, is PM Networking gerechtigd door middel van een kennisgeving de geldende prijzen te tarieven aan te passen.

8.3
De tarieven gelden voor normale werkdagen, waaronder wordt verstaan maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van algemene erkende feestdagen) tussen 08.30 uur en 17.00 uur. PM Networking is gerechtigd voor levering van goederen of diensten buiten genoemde tijden, opslagen in rekening brengen boven de dan geldende prijzen en tarieven.

8.4
PM Networking is gerechtigd verzendkosten in rekening te brengen wanneer Opdrachtgever wenst dat goederen worden verzonden aan een door Opdrachtgever te bepalen adres, ongeacht of dit staat opgenomen in een offerte.

Artikel 9 – Betaling

9.1
Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige korting, verrekening of opschorting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2
PM Networking kan te allen tijde vooruitbetaling van (een deel van) de gehele prijs of het stellen van een naar haar oordeel deugdelijke zekerheid vorderen, alvorens tot leveren over te gaan. PM Networking is gerechtigd om leveringen, zonder dat ingebrekestelling is vereist, op te schorten totdat door Opdrachtgever is voldaan aan de vordering van PM Networking tot vooruitbetaling of zekerheidstelling.

9.3
Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever in verzuim en worden alle vorderingen van PM Networking op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. PM Networking is dan gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst zonder dat ingebrekestelling is vereist, op te schorten.

9.4
Opdrachtgever is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, over alle betalingen die nog niet op de vervaldag zijn voldaan, vertragingsrente verschuldigd van 1 % per maand over het nog open staande bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Voor de berekening van de rente wordt een gedeelte van een maand aangemerkt als een hele maand.

9.5
Eventuele reclames betreffende een bepaalde regeling ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting om facturen tijdig te voldoen.

9.6
Indien Opdrachtgever jegens PM Networking in verzuim is, is hij verplicht PM Networking de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag vermeerderd met voornoemde rente, met een maximum van
€ 1250,- te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

9.7
In geval van een rechterlijke procedure zal Opdrachtgever, indien hij geheel of gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld, aan PM Networking, naast de door het gerecht vastgestelde proceskosten en kosten van rechtsbijstand, de werkelijk gemaakte proceskosten en kosten van rechtsbijstand verschuldigd zijn, voorzover deze werkelijk gemaakte kosten de door het gerecht vastgestelde kosten te boven gaan.

9.8
PM Networking is ten allen tijde gerechtigd haar vorderingen op Opdrachtgever te verrekenen met haar schulden aan Opdrachtgever, ook als tegenvordering op een derde is overgegaan. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder Opdrachtgever mede begrepen de met haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

10.1
De eigendom van de aan Opdrachtgever verkochte Goederen en/of resultaten van Diensten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, over op Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst aan PM Networking verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud blijft van kracht ook al ondergaan de geleverde prestaties een bewerking of aanpassing.

10.2
Indien Opdrachtgever zijn verplichting niet nakomt of gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is PM Networking gerechtigd de Goederen en/of resultaten van Diensten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen voor rekening van risico van Opdrachtgever bij Opdrachtgever op derden, die de Goederen, en/of resultaten van Diensten voor Opdrachtgever houden, weg te halen of te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete ter grootte van 10% van de factuurbedragen van de betreffende Goederen en/of resultaten van Diensten.

10.3
Indien en zolang PM Networking eigenaar van de Goederen en/of resultaten van Diensten is, zal Opdrachtgever PM Networking onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Goederen en/of resultaten van Diensten in beslag (dreigen) te worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Goederen en/of resultaten van Diensten, waarvan PM Networking eigenaar is, zich bevinden.

10.4
Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms) rechten van PM Networking. Opdrachtgever staat er voorin dat een beslag op de Goederen en/of resultaten van Diensten met bekwame spoed wordt opgeheven.

Artikel 11 – Garantie en reclame

11.1
Opdrachtgever heeft het recht op garanties verstrekt door de desbetreffende toeleveranciers van PM Networking. Desgevraagd zal PM Networking zich inspannen de betreffende garantiebepalingen te doen toekomen aan Opdrachtgever. Eventuele garantieverplichtingen van PM Networking gaan in geen geval verder dan de garantieaanspraken die PM Networking jegens haar toeleveranciers op basis van de met hen gesloten overeenkomst geldend kan maken.

11.2
Indien Opdrachtgever, op grond van lid 1 van dit artikel, geen garantie aanspraken kan doen geldend maken, worden de overige door PM Networking geleverde prestaties die gebrekkig blijken te zijn, door PM Networking gedurende een periode van dertig kalenderdagen na levering, te hare keuze kosteloos hersteld, vervangen of alsnog deugdelijk uitgevoerd, nadat Opdrachtgever onverwijld deugdelijk heeft gereclameerd en PM Networking de reclame heeft geaccepteerd.

11.3
In geval van een, op grond van dit artikel, herstelde, vervangen of alsnog deugdelijk uitgevoerde prestatie zal de garantietermijn noch ten aanzien van de gehele noch ten aanzien van de gedeeltelijke prestatie opnieuw ingaan, ongeacht de methode die door PM Networking bij het uitvoeren van de garantie wordt gevolgd. In geval van vervanging van (delen van) goederen wordt PM Networking eigenaar van de vervangen (delen van) goederen.

11.4
Indien de te leveren Goederen en/of Diensten bestaan of mede bestaan uit het leveren van apparatuur en/of programmatuur en deze qua type, constructie, afmeting, model, kleur en dergelijke afwijken van hetgeen daaromtrent is overeengekomen en die afwijkingen geen invloed hebben op het functioneren van de Goederen overeenkomstig hun doel, zal de Overeenkomst geacht worden te zijn nagekomen. PM Networking garandeert niet dat programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden hersteld.

11.5
De garantieverplichting vervalt indien gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig, of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals onder meer brand- of waterschade, of indien Opdrachtgever zonder toestemming van PM Networking wijziging(en) in de Goederen en/of resultaten van Diensten heeft aangebracht of heeft doen brengen.

11.6
Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantieverplichting zullen door PM Networking (dan wel door haar toeleverancier) in rekening worden gebracht conform haar gebruikelijke dan geldende prijzen en tarieven.

11.7
Reclames dienen binnen vijf werkdagen na levering te worden gemeld bij PM Networking, waarna de reclame conform de dan geldende RMA procedure wordt afgehandeld. Desgevraagd doet PM Networking een beschrijving van de RMA procedure toekomen.

Artikel 12 – Toerekenbare tekortkoming en ontbinding

12.1
Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst met PM Networking mocht voortvloeien, is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is PM Networking gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst:

  • de uitvoering van de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten en of verplichtingen op te schorten, totdat voldoening aan de verplichtingen door Opdrachtgever voldoende zeker is gesteld en/of,
  • de Overeenkomst en direct samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Bij ontbinding door PM Networking heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of andere tegemoetkoming.

12.2
In geval van (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag tot) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Opdrachtgever of beslaglegging op de activa van Opdrachtgever, zullen alle Overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden tenzij PM Networking Opdrachtgever binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is PM Networking zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de nakoming door Opdrachtgever voldoende zeker is gesteld.

12.3
In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel zijn alle vorderingen van PM Networking op Opdrachtgever respectievelijk al degelijke vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk in het geheel opeisbaar en is PM Networking gerechtigd de betreffende Goederen en/of door haar aan te wijzen derden bevoegd de gebouwen en terreinen van Opdrachtgever te betreden.

12.4
Een ontbinding als hier bedoeld zal niet tot gevolg hebben dat rechten van PM Networking als neergelegd in een der artikelen van deze Voorwaarden eindigen.

Artikel 13 – Niet toerekenbare tekortkoming

13.1
Indien PM Networking door een niet toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de tekortkoming (overmachttoestand), zonder dat PM Networking tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden.

13.2
Indien de overmachttoestand drie maanden duurt of dat het vast staat dat deze drie maanden zal duren, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de situatie dit rechtvaardigt. Hetgeen reeds in gevolge de Overeenkomst is geleverd wordt dan naar verhouding afgerekend.

13.3
Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke van de wil van PM Networking onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van PM Networking kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de uitvoering van de Overeenkomst door PM Networking of diens toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1
Een eventuele aansprakelijkheid van PM Networking op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door PM Networking gesloten verzekering wordt uitbetaald. Indien en voorzover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van PM Networking beperkt tot vergoeding van de factuurwaarde van dat deel van de geleverde en betaalde Goederen dan wel van de verrichte en betaalde Diensten die de schade hebben veroorzaakt.

14.2
Iedere verdergaande aansprakelijkheid van PM Networking dan in dit artikel voorzien, is uitgesloten. PM Networking aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolg schade, waardoor mede begrepen immateriële schade, bedrijfs of milieuschade. Opdrachtgever zal PM Networking vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake.

14.3
De medewerkers van PM Networking of door PM Networking voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden kunnen zich jegens Opdrachtgever beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.

14.4
Iedere vordering jegens PM Networking, behalve die welke door PM Networking is erkend en vorderingen uit hoofde van een verborgen gebrek, vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. De vordering uit hoofde van een verborgen gebrek vervalt na verloop van 3 Jaar na levering van de goederen en/of diensten.

Artikel 15 – Intellectuele eigendom

15.1
Alle intellectuele eigendomsrechten op de door PM Networking te leveren of anderszins ter beschikking te stellen Goederen en resultaten van Diensten berusten bij PM Networking of bij haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend; het is Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van dergelijke Goederen en/of de resultaten van Diensten te wijzigen, te kopieeren of in enigerlei vorm aan derden ter beschikking te stellen of ter inzage te geven, behoudens het recht van Opdrachtgever om van dergelijke Goederen of resultaten van Diensten een reservekopie te maken en aan te houden.

15.2
Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom op of in de door PM Networking geleverde of anderszins ter beschikking gestelde Goederen en/of resultaten van Diensten te verwijderen of te wijzigen.

15.3
PM Networking spant zich in alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde te voorkomen dat te leveren of anderszins ter beschikking te stellen Goederen en/of resultaten van Diensten in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van derde.

15.4
Indien PM Networking Goederen of Diensten heeft geleverd naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door de of namens Opdrachtgever verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast. Opdrachtgever vrijwaart PM Networking voor aanspraken van derden ter zake.

Artikel 16 – Vertrouwelijke informatie

16.1
Partijen nemen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van de Overeenkomsten en de informatie over elkaars organisatie, alsmede ten aanzien van overige informatie van vertrouwelijke aard.

16.2
Partijen zullen op eerste verzoek van de wederpartij ervoor zorg dragen dat hun personeel en/of (het personeel van) de door hen ingeschakelde derden de door partijen gehanteerde geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

Artikel17 – Toepasselijk recht en geschillen

17.1
Op de Voorwaarden en Overeenkomst(en) is Nederlands recht van toepassing.

17.2
Geschillen die ontstaan naar aanleiding van de (onderhandelingen tot) Overeenkomst( en) en de Voorwaarden, worden in eerste aanleg uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

17.3
Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet:
a. de bevoegdheid van PM Networking om voor beslechting van een geschil te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter;
b. de bevoegdheid van partijen om de overeenkomst een geschil aan arbitrage te onderwerpen. 

Artikel 18 – Bepalingen omtrent domeinnamen

18.1
Indien als Dienst afgenomen zal PM Networking ten behoeve van Opdrachtgever een domeinnaam doen registreren of verhuizen en actief houden voor een website of andere dienst van Opdrachtgever. 

18.2
Opdrachtgever vrijwaart en stelt schadeloos PM Networking voor alle aanspraken van derden (domeinnaamregistraties daaronder mede begrepen) alsook voor alle strafrechtelijke of bestuursrechtelijke optredens in verband met de domeinnaam.

18.3
Indien PM Networking ontdekt dat de domeinnaam ingezet wordt voor een website of andere dienst waarbij sprake is van onmiskenbaar onrechtmatig handelen, is PM Networking bevoegd deze inzet onmogelijk te maken totdat het onrechtmatig handelen is opgeheven. PM Networking zal de bevoegdheid alleen inzetten als dit proportioneel is gezien aard van het gebruik en van het onrechtmatig handelen en hem geen ander middel dan deze bevoegdheid ter beschikking staat.

18.4
Indien PM Networking niet tevens hosting/faciliteren van de website of andere dienst als Dienst levert, zal PM Networking slechts van deze bevoegdheid gebruik maken als de hostende/faciliterende partij onwillig of onbereikbaar is, dan wel niet gewacht kan worden op ingrijpen door deze partij.

Artikel 19 – Overige voorwaarden

De Voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal.
In geval van een interpretatiegeschil bij een vertaalde versie van deze Voorwaarden, is de Nederlandse taal authentiek en doorslaggevend.

19.1
Nietigheid van een van de bepalingen in de Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen die qua inhoud, bereik en doelstelling zoveel mogelijk met de oude nietige bepalingen overeenkomen.

19.2
Het nalaten door PM Networking om binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan tenzij PM Networking uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet nakoming akkoord is gegaan.

19.3
Alle in deze Voorwaarden aan PM Networking toekomende rechten, gelden onverminderd de overige rechten van PM Networking.

19.4
Bepalingen die naar hun aard voortduren (onder andere artikel 14 Aansprakelijkheid, artikel 15 Intellectuele eigendom, en artikel 16 Vertrouwelijke informatie) zullen ook na beëindiging van de overeenkomst hun gelding niet verliezen.

Veranderingen t.o.v. versie apr 2002:

  • Spelfout gecorrigeerd [1.1];
  • Spelfout gecorrigeerd [4.3];
  • Spelfout gecorrigeerd [11.2];
  • Spelfout gecorrigeerd [12.3];
  • Adresgegevens aangepast

Veranderingen t.o.v. versie apr 2002:

  • Artikel toegevoegd [4.9]
  • Bepalingen omtrent domeinnamen toegevoegd (t.b.v. Notice and Takedown) als Artikel 18
  • Aanpassing Artikel nummering (Artikel 18 – Overige voorwaarden is Artikel 19 geworden)